Skip to main content

ശബ്ദം നാമജപത്തിന് മാത്രം : ഭാഗം 1

അമ്മാ! ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തരോ?

കഥയോ? എന്താ മോനൂന് ഉറക്കം വരണില്യേ?

കേട്ടാൽ ഉറക്കം വരണ കഥയല്ല അമ്മ. നല്ല കഥ വേണം.

എന്നാ ഞാൻ ഒരു കഥ സൊല്ലട്ടുമാ?

എന്ത് കഥയാ അച്ഛാ?

വിക്രത്തിന്റെയും വേദയുടെയും കഥ.

ആ നന്നാവും. കണ്ട തമിഴ് പടത്തിലെ ഗുണ്ടാ കഥയല്ലേ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റീത്. കഥയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. മോന് ഞാൻ പുരാണ കഥ പറഞ്ഞു തരാം.

അമ്മൂമ്മ പറയണ പോലത്തെ കഥയാണോ? ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ?

ആ അതുപോലത്തെ. ഇന്ന് ശ്രീരാമന്റെ കഥ പറയാം.

ആരാ അമ്മെ ശ്രീരാമൻ?

വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അവതാരം ആണ് മോനെ.

അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണൻ ആണ് വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരം ന്നാണല്ലോ.

വിഷ്ണു ഭഗവാന് കുറെ അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ട് മോനെ. ലോകത്ത് അനീതി കൂടുമ്പോൾ നീതി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും.

ആഹാ. ജീസസ് വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരം ആണോ അമ്മെ?

ഏഹ്! അല്ലടാ. യേശു വേറേ ഒരു ദൈവമാ.

വേറെ ദൈവോ? അപ്പൊ എത്ര ദൈവങ്ങളുണ്ട്?

കുറെ ഉണ്ട്.

അതെന്തിനാ കുറെ ദൈവങ്ങൾ?

നിനക്ക് കഥ കേൾക്കണോ?

ഉം.

എന്നാ മിണ്ടാണ്ടിരുന്ന് കേൾക്ക്. കഥയിൽ ചോദ്യമില്ല.

അങ്ങനെ അവൻ മിണ്ടാതെ ഇരുന്ന് കഥ മുഴുവൻ കേട്ടു. അയോദ്ധ്യ ദേശത്തെ പറ്റിയും, അവിടുത്തെ രാജാവായ ദശരഥനെ പറ്റിയും, അദ്ദേഹത്തിന് നീണ്ട കാലം കാത്തിരുന്നിട്ടും മക്കൾ ഉണ്ടാകാതിരുന്നപ്പോൾ വസിഷ്ഠ മഹർഷി നടത്തിയ യാഗത്തിന്റെ ഒടുവിൽ റാണിമാർക്ക് നൽകിയ പായസം കഴിച്ചതിനു ശേഷം രാജാകുമാരന്മാർ പിറന്നതും, സീതാസ്വയംവരവും, രാമ ലക്ഷ്മണൻമാരുടെ വനവാസവും, അസുര രാജാവായ രാവണൻ പുഷ്പക വിമാനത്തിൽ വന്ന് നടത്തിയ സീതാ അപഹരണവും, തുടർന്ന് ഉണ്ടായ ലങ്കാ യുദ്ധവും, രാമന്റെ അയോദ്ധ്യയിലേക്ക് ഉള്ള തിരിച്ച് വരവും ഒക്കെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി.

അമ്മ അവനോട് രാമായണം വിവരിക്കുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുമനസ്സിൽ ചില ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഉയർന്നിരുന്നു. പായസം കഴിച്ചാൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാം എന്നതും, ആ കാലത്ത് വിമാനം ഉണ്ടായിരിന്നു എന്നതും, ഒരാൾക്ക് പത്ത് തല ഉണ്ടാകാം എന്നതും ഒക്കെ അവനു പുതിയ അറിവ് ആയിരിന്നു.

എന്നാൽ അവന്റെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും ഉച്ചത്തിൽ ഉയർന്ന ചോദ്യം യുദ്ധം ചെയ്ത് സീതയെ മോചിപ്പിച്ചു സ്വന്തം നാട്ടിൽ തിരിച്ചത്തെത്തിയ ശ്രീരാമൻ എന്തുകൊണ്ട് സീതയെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാണ്. എന്നാൽ അവന്റെ ഈ സംശയം ഒരു ചോദ്യം ആയി പരിണാമപ്പെട്ടില്ല. ഉത്തമപുരുഷൻ ആയ ശ്രീരാമനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ 5 വയസ്സ് കാരനായ അവൻ ആരാണ്.

കഥയിൽ ചോദ്യമില്ല. സംശയത്തിന് ശബ്ദവുമില്ല. ശബ്ദം നാമജപത്തിനു മാത്രം ആണല്ലോ.

ജയ് ശ്രീറാം!

(തുടരും)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Movie Review : The Cabinet of Dr. Caligari

Title : The Cabinet of Dr. Caligari Language : Silent Movie Year : 1920 Director : Robert Wiene Genre : Horror IMDB Link Watch movie on YouTube Lead Role :   Friedrich Feher, Werner Krauss The movie is widely acknowledged as one of the landmark revolutionary offerings from the long gone era when movies did not speak. It may be technically incorrect to call a silent film German, nevertheless it was made in Germany during a time period when the European nation was in turmoils after the devastating World War I. The story begins with a young man by the name of Francis starts narrating the hardships faced by him and his fiancee (Jane) and the very peculiar, even horrifying doings of a strange man, Dr. Caligari. Dr. Caligari owns a stall at a nearby exhibition, and on display is a somnambulist Caeser, who allegedly has slept for 23 straight years! The doctor awakens him, and he answers questions asked by the spectators. To the horror of the locals, his prophecies comes true. Mean

The Dress Club

 The Dress was white and gold. It has always been so. The woman who had purchased the dress for her best friend's wedding had put up a pic of it on her social media, and a couple of her prankster friends had claimed the dress to be black and blue, setting the stones in motion. (It is important to note that at the time they were commenting, they had just thought of it as a harmless joke.) The woman who had uploaded the pic of the white and gold dress that she had  purchased for her best friend's wedding lost her mind when her friends said the dress was blue and black. She was a person of simple thoughts, and her mind had no place for her friends' mischief. However, their hard stand was throwing her off. She needed closure. So she did the one thing people do when they need closures. She poised the question to the Internet, with an elaborate description of how she had bought the white and gold dress for her best friend's wedding but how some of her friends were seeing it a

The Trout and The Fighter

The days of tranquillity are probably over. The two-leggeds are back. They have been uncharacteristically away for a while now. No idea what kept them so busy that they decided to forego their annual pilgrimage to our humble abode. Whatever it was, they seem to have dealt with it. Here they come, in their warm sweaters made off the wool from our sheep, wanting to lie in peace at the quaint valley of our own Parvati. For the record, I do not hold anything against the two-leggeds. I find them to be simple and soft creatures. Their bodies could not tolerate the mood swings of the climate that they had to wrap themselves in artificial layers of skin. Their bodies are not fast enough that they had to build metal boxes to get them places. Delicate creatures. Often they come here - with tall tales of how they long to be one with nature. Between you and me, most of them come here primarily to inhale the magic plant. Anyway, I don't intend to indulge in gossip much. Their arrival doesn'